ລາຍການກົດໝາຍ

ລ/ດ ຊື່ກົດໝາຍ ວັນທີ
1
ດຳລັດ ວ່າການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂາວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ 2016-08-08
2
ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 2016-08-08
3
ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ 2016-08-08
4
ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່(2015) 2016-08-30
5
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 2016-08-30
6
ກົດໜາຍປັກຮັກສາສິງແວດລ້ອມ 2016-08-30
7
ກົດໜາຍຄວບຄຸ້ມຄຶ່ອງດຶ່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ 2016-08-30
8
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສະບັບປັບປຸງ 2016-08-30
9
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 2016-08-30
10
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) 2016-08-30
11
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ( ສະບັບປັບປຸງ) 2016-08-30
12
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 2016-08-30
13
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ) 2016-08-30
14
ກົດໜາຍແມ່ຍິງ 2016-11-24
15
ກົດຫມາຍຕ້ານອັກຄີໄພ 2018-06-13
16
ກົດຫມາຍຈັດຊື້ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ 2018-06-13
17
ກົດຫມາຍກວດກາລັດ 2018-06-13
18
ກົດຫມາຍແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ 2018-06-13
19
ກົດໝາຍດຳເນີນຄະດີແພ່ງ 2018-06-18
20
ກົໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ 2018-06-18
21
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ 2018-06-18
22
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ 2018-06-18
23
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2018-06-18
24
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ 2018-06-18
25
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສວບສາອາກອນ 2018-06-18
26
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົງທາງບົກ 2018-06-18
27
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ 2018-06-18
28
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຈະລາຈອນທາງບົກ 2018-06-18
29
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ 2018-06-18
30
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນ 2018-06-18
31
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ 2018-06-18
32
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ-ອອກແລະການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ສປປລາວ 2018-06-18
33
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 2018-06-18
34
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ 2018-06-18
35
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍ 2018-06-18
36
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ 2018-06-19
37
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັກໃນສັນຍາແລະນອກສັນຍາ 2018-06-19
38
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ 2016 2018-07-04
39
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ 2016 2018-07-04
40
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນຳ້ 2018-06-20
41
19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 2018-07-04
42
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ 2018-06-20
43
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ 2018-06-20
44
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍອຸສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ 2018-06-20
45
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍຢາແລະຜະລິດຕະການແພດ 2018-06-20
46
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ 2018-06-20
47
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ 2018-06-20
48
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ 2018-06-20
49
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນແລະກັກກັນພຶດ 2018-06-20
50
ກົອໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ 2018-06-20
51
ກົດໝາຍນຳ້ປະປາ 2018-06-20
52
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ 2016 2018-07-04
53
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ 2018-06-20
54
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທືນຂອງລັດ 2018-06-20
55
86 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮກໄອວີ 2018-06-20
56
87 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 2018-06-20
57
88 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ 2018-06-20
58
89 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ 2018-06-20
59
95 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 2018-06-20
60
ກົດຫມາຍຜັງເມືອງ 2018-06-20
61
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ສະບັບປີ 2008 2018-07-04
62
50 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ 2018-07-04
63
58 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ 2018-07-04
64
63 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ 2018-07-04
65
67 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ 2018-07-04
66
70 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ 2018-07-04
67
71 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ 2018-07-04
68
79 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ 2018-07-04
69
95 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 2018-07-04
70
96 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ 2018-07-04
71
97 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ 2018-07-04
72
98 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ 2018-07-04
73
98 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ 2018-07-04
74
100 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 2018-07-04
75
104 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ 2018-07-04
76
108 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບອິດສະລະ 2018-07-04
77
109 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 2018-07-04
78
112 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 2018-07-04
79
120 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 2018-07-04
80
121 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ 2018-07-04
81
ກົດຫນາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ 2018-10-02

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

»  1   ອອນໄລ
»  6 ມື້ນີ້
»  22 ມື້ວານນີ້
»  91ອາທິດນີ້
»  364 ເດືອນນີ້
»  5207 ປີນີ້
»  24280 ທັງໜົດ

ປະຕິທີນ

Dec-2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31